ระเบียบ และข้อบังคับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความต่างๆ ที่ได้ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และถือว่าใบสมัครนี้เป็นสัญญา ที่ข้าพเจ้ามีต่อบริษัท
I hereby confirm that information provided is correct amd agree to regard this application as my agreement with the company.

ข้าพเจ้าจะไม่นำสินค้าทุกชนิดของบริษัท ไปวางจำหน่ายใน E-Market Place อาทิ Lazada, Shopee, JDCentral, Kaidee เป็นต้น
I will not sell all of the company product in E-Market Place such as Lazada, Shopee, JDCentral, Kaidee etc.

ข้าพเจ้าได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลง และกฎระเบียบต่างๆ ของนักธุรกิจ สไตล์เนตต้า อย่างครบถ้วน
I have read and understood all terms and regulation of the Stylenatta Business Owner.

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเงื่อนไขข้อตกลง และกฎระเบียบอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งหรือประกาศมาในภายหลัง โดยปราศจากเงื่อนไขทุกประการ
I agree to comply with this agreement and other additional terms and regulations that the company may issue in the future without any objection.

*** ข้าพเจ้าจะนำเสนอสินค้าตามราคาที่บริษัทกำหนด ถ้าหากไม่ปฏิบัติตาม ยินดีให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย และยินดีให้ทางบริษัทปรับเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ***
*** I will offer the product at a price set by the company. If not followed, I am disqualified as a distributor and the company will adjust the amount to 100,000 baht.***