คู่มือตัวแทนจำหน่ายบริษัท RnLK STYLENATTA'

ขอต้อนรับตัวแทนสไตล์เนตต้าทุกท่าน และขอขอบคุณที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และเลือกใช้บริการจากบริษัท เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจจากผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับเคาท์เตอร์แบรนด์ ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลาย และจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านมีธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตัวแทนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายที่ทางบริษัทมอบให้ ไม่ว่าจะเป็น Cash Back การท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งรายการส่งเสริมการขายพิเศษ พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทและทีมงานทุกคนพร้อมน้อนรับคำแนะนำ และยินดีให้บริการทุกท่านตลอดเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่ 02-075-5347, 095-451-4152 หรือ

www.stylenatta.com

www.facebook.com/stylenatta/

www.facebook.com/stylenattasociety/

Line: @stylenatta

บริษัท อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) จำกัด

รูปแบบธุรกิจของสไตล์เนตต้า

ทางสไตล์เนตต้าได้ออกแบบธุรกิจให้เข้าถึงผู้คนได้ง่าย เราได้สั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมนี้ จนนำแฟลตฟอร์มที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน และตั้งเป้าหมายส่งต่อความสุข ความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้คนในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไร้กังวล รวมทั้งได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพระดับ Counter Brand เพื่อให้ตัวแทนมีความมั่นใจ และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และมีโอกาสซื้อซ้ำสูง ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายสามารถทำรายได้จากการขายปลีก และรายได้จากการมีตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขยายธุรกิจ และยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

สร้างแบรนด์ สร้างอาชีพ

สไตล์เนตต้ามีปณิธานอยากเห็นผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้เดินตามเป้าหมายที่ฝันไว้ บริษัทฯ พยายามพัฒนาแบรนด์สินค้า ควบคู่กับการให้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์ สร้างเป็นอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอส่งต่อไปยังสังคมต่อไป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

มาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงคือรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นใจของผู้บริโภค ไม่เพียงแต่การดูแลคุณภาพชีวิตของตัวแทนจำหน่าย สไตล์เนตต้ายังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคอีกด้วย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง

การเริ่มต้นธุรกิจกับสไตล์เนตต้า

การทำธุรกิจใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวธุรกิจ สำหรับสไตล์เนตต้าก็เช่นกัน เมื่อท่านเริ่มต้นเป็นตัวแทนจำหน่ายกับสไตล์เนตต้าแล้ว ท่านผสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และรูปแบบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท

หลักการง่ายๆ เพียงใช้ โชว์ แชร์

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของสไตล์เนตต้าสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ ด้วยหลักการง่ายๆ ที่ตรงใจผู้บริโภคคือ ใช้สินค้าจนได้ผลลัพธ์ด้วยตัวเอง ถ่ายรูป หรือวิดีโอไว้ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับคนรอบข้าง และสังคมออนไลน์

ความหมายของคำเฉพาะ และการตีความ

ข้อตกลงระหว่าง บริษัท อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจำหน่าย ในกฎต่างๆ เหล่านี้ที่กำหนดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาที่ท่านมีต่อสไตล์เนตต้า ถือว่าคำและวลีต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีอ้างถึงเป็นอย่างอื่น

สไตล์เนตต้า หมายถึง บริษัท อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครอง และของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทุกประการ

*หมายเหตุ: สมัครได้ 1 คน ต่อ 1 รหัสเท่านั้น

การยื่นใบสมัคร

ตัวแทนจำหน่ายสามารถทำการสมัครในระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัทฯ ภายใน 60 วัน โดยแนบเอกสารมาพร้อมกับการคีย์ข้อมูลการสมัครทางระบบออนไลน์ หรือยื่นเอกสารตัวจริงที่เคาท์เตอร์ เมื่อพนักงานได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครของท่านและตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วน ก็จะทำการบันทึกรับในระบบให้เป็นที่เรียบร้อย

การยื่นใบสมัครทางออนไลน์ เมื่อตัวแทนจำหน่ายกรอกข้อมูลการสมัคร และทำการบันทึกในระบบออนไลน์แล้ว ท่านสามารถนำส่งเอกสารการสมัคร โดยการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน ส่งมาทาง E-mail: [email protected] หรือ Line: @stylenatta

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลทั่วไป

 • แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนของบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลัก และผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุ “เพื่อการสมัครสไตล์เนตต้าเท่านั้น”
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น หากท่านมิได้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้ทางบริษัทฯ ท่านจะยังไม่ได้รับการโอนโบนัสที่เกิดขึ้น (หากมีโบนัส บริษัทฯ จะยังเก็บโบนัสของท่านไว้ และจะโอนให้ในรอบการจ่ายโบนัสเมื่อท่านได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านั้น)
 • นิติบุคคล

บริษัทฯ ไม่รับการสมัครในนามนิติบุคคล หากแต่ตัวแทนสามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพการสมัครจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยกรอก “แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อนิติบุคคล” ทั้งนี้การขอเปลี่ยนสถานภาพจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้นั้น จะต้องเป็นนิติบุคคลประเภท “บริษัทจำกัด” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” เท่านั้น และตัวแทนที่เป็นผู้สมัครหลักต้องมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 90% ขึ้นไป เอกสารที่ใช้ประกอบต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลัก และผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรองบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์
 • สมุดบัญชีธนาคารบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำหรับการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จะต้องยื่นสำเนาการจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
 • แบบขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01)
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.02)

ชาวต่างชาติที่สมัครดำเนินธุรกิจในไทย เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครมีดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของบรษัทฯ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ ID Card ตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ที่เปิดในประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ชาวต่างชาติที่สมัครดำเนินธุรกิจในประเทศตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครมีดังนี้

 • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์สาขาในประเทศนั้นๆ ของผู้สมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ชาวไทยภูเขา เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครมีดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ ที่ระบุที่อยู่ในประเทศไทย โดยมี รูป และวัน/เดือน/ปี ที่ชัดเจน ออกโดยทะเบียนราษฏร์เท่านั้น (หนังสือที่ออกเป็นลายมือเขียนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครได้) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
การดำรงสถานภาพของตัวแทน
 • ตัวแทนจะมีสถานภาพการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของตัวแทน 150 บาท/ปี โดยสามารถต่ออายุสมาชิกภาพได้ล่วงหน้า 30 วัน นับถึงวันหมดอายุสมาชิกภาพ บริษัทฯ จะแจ้งเตือนวันหมดอายุของท่านให้ทราบล่วงหน้าในระบบ จนกว่าท่านได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีจดหมายแจ้งวันหมดอายุให้ท่านทราบ ดังนั้นตัวแทนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวันหมดอายุด้วยตนเอง
 • ตัวแทนสามารถต่ออายุสมาชิกภาพล่าช้าได้ภายใน 90 วัน หลังจากวันหมดอายุสมาชิกภาพ
 • การต่ออายุสมาชิกภาพล่าช้า จะนับอายุการดำรงสถานภาพการเป็นตัวแทนตามวันที่สมัครและมีอายุสมาชิกภาพ 1 ปี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่สมัครเป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้บุคคลดังกล่าวทราบในทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยสมัครหรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนก็ตาม การสมัครจะมีสถานภาพการเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์เมื่อได้มีการบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครว่าครบถ้วนสมบูรณ์โดยเจ้าพนักงานของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัทฯ ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ยังมิได้หมายความว่าการสมัครเป็นตัวแทนเสร็จสมบูรณ์แต่ประการใด

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของตัวแทนทุกกรณี หากตัวแทนกระทำการฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ หรือดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการตักเตือนจากบริษัทฯ แล้วเพิกเฉย มิได้ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินธุรกิจของตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องดีงาม

การลาออกจากการเป็นตัวแทน

ตัวแทนสามารถยื่นขอลาออกจากการเป็นตัวแทนของบริษัทฯได้ตลอดเวลา โดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ในการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มายังบริษัท

การสมัครใหม่หลังจากสิ้นสุดสถานภาพตัวแทน

ตัวแทนที่ลาออกจากการเป็นตัวแทนบริษัทฯ จะสามารถยื่นขอสมัครเป็นตัวแทนบริษัทฯ ใหม่ได้อีกครั้งหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 180 วัน หลังจากได้รับอนุมัติให้ลาออก

ตัวแทนที่ถอนชื่อออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายร่วม จะสามารถยื่นขอสมัครเป็นตัวแทนบริษัทฯ ใหม่ได้อีกครั้งหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนชื่อ

การสิ้นสุดสถานภาพ และไม่ต่ออายุสมาชิกภาพ

ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ (Non-Active)* 120 วัน ก่อนวันหมดอายุ สามารถสมัครใหม่ได้ทันที

ตัวแทนที่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ (Active)** 120 วัน ก่อนวันหมดอายุ สามารถสมัครใหม่ได้หลังจากวันที่หมดอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่งภายใน 90 วันนี้ จะต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ

หมายเหตุ: *ตัวแทนจำหน่ายไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ (Non-Active) หมายถึง ตัวแทนที่ไม่มีการรักษายอด ไม่มีรายได้จากบริษัทฯ ไม่มีการซื้อสินค้า ไม่มีการขยายธุรกิจ หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหรือตัวแทนเป็นผู้จัดก็ตาม **ตัวแทนที่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ (Active) หมายถึง ตัวแทนที่ยังมีการรักษายอดส่วนตัว ได้รับรายได้จากบริษัทฯ

ในการพิจารณาอนุมัติการสมัครใหม่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว

กรณีมีการร้องเรียนเรื่องการย้ายสายงาน การดำเนินการผิดเงื่อนไขการสิ้นสภาพการเป็นตัวแทนจำหน่ายและขอสมัครใหม่ ในทุกเงื่อนไข ผู้ร้องเรียนต้องยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และแสดงหลักฐานให้บริษัทฯ พิจารณา หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นการสมัครใหม่ที่ผิดเงื่อนไขจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยกเลิกการสมัครใหม่ ครั้งนั้น และย้ายผู้สมัครกลับไปยังผู้ให้การแนะนำท่านเดิม

กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายถูกพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นตัวแทนบริษัทฯ (Terminate) จะไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ได้อีกต่อไป

การส่งมอบมรดกทางธุรกิจ

การเสียชีวิต และการโอนสิทธิ์ของการเป็นตัวแทนจำหน่าย สิทธิ์ของการเป็นตัวแทนจำหน่ายเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์เฉพาะในกรณีที่ตัวแทนเสียชีวิต และการถอนชื่อผู้จัดจำหน่าย

 • หากตัวแทนจำหน่ายเสียชีวิต บริษัทฯ จะทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้สมัครร่วมที่ดำรงคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบการสมัครเป็นตัวแทนบริษัทฯ เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะพิจารณาโอนสิทธิ์ให้แก่ทายาทของตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ท่านนั้นตามกฎหมาย กรณีที่ตัวแทนเสียชีวิตและได้ทำพินัยกรรมไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์แก่บุคคลนั้นตามเอกสารตามที่ตัวแทนได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้
 • กรณีที่ตัวแทนเสียชีวิต และไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ โดยมีทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายมากกว่า 1 คนให้ตกลงกันว่าจะยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมรดกของรหัสนี้ เพื่อบริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลตามที่ทายาทได้ตกลงกันไว้
 • หากผู้รับมรดกมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์จนกระทั่งผู้รับมรดกอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อผู้รับมรดกอย่างสมบูรณ์
 • ผู้รับโอนสิทธิ์จะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของตัวแทนผู้โอนสิทธิ์ให้ทุกประการ
 • ผู้รับโอนสิทธิ์จะไม่สามารถสมัครใหม่กับสายงานใดๆ เว้นแต่มีการปฏิเสธการรับโอนสิทธิ์ก่อนเท่านั้น
 • การโอนสิทธิ์ของการเป็นตัวแทนจำหน่ายในกรณีอื่นๆ จะต้องมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้นๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาการโอนสิทธิ์ของการเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกประการ

การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นตัวแทนจำหน่าย

 • ตัวแทนจำหน่ายที่หมดอายุสมาชิกภาพแล้วมิได้ต่ออายุสมาชิกจนกระทั่งพ้นระยะเวลาของการต่ออายุล่าช้ากว่า 90 วัน
 • ตัวแทนจำหน่ายถูกเพิกถอนสมาชิกเนื่องจากการกระทำผิดจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างรุนแรง
 • ตัวแทนจำหน่ายถึงแก่กรรมและมิได้มีทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่จะรับรายได้เป็นมรดกต่อไป
แนวทางการทำงาน

การร่วมงานกับสไตล์เนตต้านั้นถูกออกแบบมาให้มีความเรียบง่าย โดยได้นำเอาหลักคิด “สุขนิยม” เป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระให้กับตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่การเริ่มต้นเข้ามาเป็นตัวแทนกับบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีสินค้าในคลังเยอะจนเกินไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าที่บริษัทฯ กำหนดในอนาคต รวมทั้งการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ายมีความสุขในการนำสินค้าไปจำหน่าย นอกจากนี้ยังเปิดกว้างให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

แนวความคิด “สุขนิยม” นั้นประกอบด้วย

 • การมีรายได้ที่เพียงพอทั้งต่อตัวเองและครอบครัว
 • ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจ และครอบครัว
 • มีเวลาเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมได้
 • สำเร็จที่สง่างามด้วยฝีมือ
 • เข้าถึงการเกษียณได้อย่างแท้จริง
 • มีเงินออมที่มั่นคง
สิทธิประโยชน์ของตัวแทนจำหน่าย

เมื่อท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายกับสไตล์เนตต้าแล้ว ไม่เพียงแค่ได้รับกำไรขายปลีกเท่านั้น แต่ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ที่จะได้รับ เช่น

 • การสต๊อกสินค้าในจำนวนน้อย
 • รายได้จากการสร้างกลุ่มตัวแทน
 • การเข้าเรียนคอร์สการตลาดออนไลน์
 • การท่องเที่ยวในประเทศไทย และต่างประเทศ
 • การส่งมอบมรดกทางธุรกิจ

จรรยาบรรณ และมาตรฐานตัวแทน

คำอธิบาย

จรรยาบรรณ คือ มาตรการดูแลควบคุมตนเองที่ถูกบัญญัติขึ้นมาโดยมิใช่กฎหมาย แต่พันธกรณีของเอกสารนี้อาจเรียกร้องให้ตัวแทนต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมในระดับหนึ่งซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายในปัจจุบันได้กำหนดไว้ การไม่ปฏิบัติตามมิได้ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ ในทางแพ่ง

จรรยาบรรณนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างยุติธรรมในขอบเขต

จรรยาบรรณ

การขาย

การทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคในช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ที่ได้รับอนุญาตจาก บจก. อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขายต้องใช้การอธิบายรายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องต่อผู้บริโภค รวมทั้งจัดจำหน่ายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด

สินค้า

ผู้ขายจะขายผลิตภัณฑ์ของแท้จาก บจก. อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) ที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ใช้งานได้ ไม่หมดอายุ

ผู้ขาย

บุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของระบบการจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องจาก บจก. อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย)

ด้านกฎหมาย

บริษัทและตัวแทนจะดำเนินธุรกิจไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระบุพันธกรณีต่างๆ ทางกฎหมายไว้ในจรรยาบรรณนี้อีก

การปฏิบัติที่ต้องห้าม

ผู้ขายจะไม่ใช้กลยุทธ์การขายในรูปลักษณ์ที่ชวนให้เข้าใจผิด กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง ลวงล่อ หรือไม่ยุติธรรม และจะไม่กล่าวพาดพิงผู้อื่น รวมทั้งองค์กรใดๆ ให้เกิดความเสียหาย

การอธิบาย

การอธิบายคุณประโยชน์ วิธีใช้สินค้าที่ครบถ้วน และถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาสินค้า การบริการหลังการขาย และการส่งมอบสินค้า

การตอบคำถาม

ผู้ขายจะตอบคำถามของผู้บริโภคทุกคำถามเกี่ยวกับสินค้าและข้อเสนอโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบการขาย

เอกสารส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ จะไม่มีข้อความบรรยายรายละเอียด คุณสมบัติ หรือภาพประกอบของสินค้าที่ชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีลักษณะลวงล่อ และจะระบุชื่อ และที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือของผู้ขายไว้ด้วย

คำอวดอ้าง

บริษัทและผู้ขายจะไม่กล่าวคำอวดอ้างหรือคำยืนยันที่มิได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นความจริงในห้วงเวลาปัจจุบัน หรือคำกล่าวอ้างที่ล้าสมัยไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป คำกล่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่นำเสนอ หรือนำมาใช้ในลักษณะที่ชี้นำให้ ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด

การอ้างตัวเลขรายได้

บริษัทและผู้ขายจะไม่กล่าวอ้างตัวเลขยอดขาย ที่ผู้ขายทำได้หรือที่คาดว่าจะขายได้ โดยผิดไปจากความจริง ตัวเลขยอดขายหรือผลกำไรที่ผู้ขายทำได้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรวจสอบได้

สินค้าคงคลัง

บริษัทไม่มีนโยบายหรือสนับสนุน ให้ผู้ขายซื้อสินค้าคงคลังเก็บไว้ในจำนวนที่มากเกินสมควร ในการพิจารณาจำนวนสินค้าคงคลังที่เหมาะสมควรจะพิจารณาถึงปัจจัยต่อไปนี้ อาทิความสัมพันธ์ระหว่างยอดสินค้าคงคลังกับโอกาสที่เป็นไปได้จริงในการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวลักษณะทางการแข่งขันของสินค้า สถานการณ์ตลาด

การรักษายอด

ภายในวันที่ 1-15 ของเดือน จะได้รับรายได้ของรอบวันที่ 22 และรอบของวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่ถ้ารักษายอดวันที่ 16-สิ้นเดือน จะได้รับรายได้เฉพาะรอบวันที่ 7 ของเดือนถัดไปเท่านั้น
1. การรักษายอด 500 คะแนน จะได้รับสิทธิ์การรักษายอดเดือนนั้นๆ
2. การรักษายอด 1,250 คะแนน จะได้รับสิทธิ์การรักษายอดเดือนนั้นๆ และเดือนถัดไป 1 เดือน 
3. การรักษายอด 2,500 คะแนน จะได้รับสิทธิ์การรักษายอดเดือนนั้นๆ และเดือนถัดไป 4 เดือน
4. การรักษายอด จะได้รับรายได้ครบทุกข้อ และทุก Level ตามสิทธิ์ ได้แก่ Cash Back, All Sale และ Take Care
5. หากไม่รักษายอดได้ จะได้รับ Cash Back เฉพาะ Level ที่ 1 ซึ่งเราเป็นคนแนะนำมาเท่านั้น 

การกระทำที่นำไปสู่การลงโทษ

ตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

 • ตัวแทนจำหน่ายกระทำการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ กำหนด
 • ตัวแทนจำหน่ายได้กระทำอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • ตัวแทนจำหน่ายกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
 • ตัวแทนจำหน่ายกระทำการโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการทำธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทำความเสียหายแก่องค์กรโดยรวม

การร้องเรียนและมาตรการลงโทษ

การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของตัวแทนจำหน่ายใดๆ ก็ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง (จดหมายร้องเรียนมิได้มีการลงชื่อของผู้ร้องเรียนจะมิได้รับการพิจารณาจากทางบริษัทฯ)

ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ และถูกระงับการเป็นตัวแทนจำหน่ายชั่วคราวจนกว่าจะได้มีจดหมายชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมายังบริษัทฯ

หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในมุมกว้างหรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทฯ ก็จะระงับการดำเนินธุรกิจเป็นการถาวร และการทำธุรกรรมของตัวแทนจำหน่ายที่กระทำการและรวมทั้งองค์กรที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทำผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ

มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด เช่น การตักเตือนเป็นลาบลักษณ์อักษร การงดให้การแนะนำในระยะหนึ่ง การงดรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การงดต่ออายุสมาชิกภาพ การเพิกถอนการเป็นตัวแทนจำหน่าย การปรับเงิน รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง

การเพิกถอนสถานภาพการเป็นตัวแทน

การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับผลตอบแทนอื่นใดจากบริษัทฯ และมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นตัวแทนได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

 • ตัวแทนจำหน่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
 • ตัวแทนจำหน่ายรบกวน และสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรทั้งในและนอกสายงานตน และสายงานผู้อื่น
 • ตัวแทนจำหน่ายให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และบริษัทฯ อย่างไม่สามารถแก้ไขได้
 • ตัวแทนจำหน่ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางการทำงาน โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่นๆ
 • ตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งและไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น
 • ตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติเกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำผิดซ้ำคำเตือน

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเว็บไซต์ : Website Regulation

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น ตัวแทนจำหน่ายพึงระลึกไว้เสมอว่าการนำเสนอข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต จะต้องอยู่ภายใต้กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของตัวแทน รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนผ่านพระราชบัญญัติว่าดัวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดใดๆ ที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น เช่น

 • ไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินหรือต่อชื่อเสียง
 • ไม่นำเสนอหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะละเมิด ก่อกวน รวมทั้งการส่งอีเมลล์หรือข้อความเป็นจำนวนมาก
 • ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์
 • ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นโดยการนำเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของสไตล์เนตต้า ห้ามตั้งชื่อเว็บไซต์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยมีคำว่า “Official” ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ
 • ไม่นำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของสไตล์เนตต้าจำหน่ายบน e-market place เช่น Lazada, Shopee, Kaidee หรือแฟลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายต้องระลึกเสมอว่าการนำเสนอหรือการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องทั้งต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกๆ คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรมและยังดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน