จรรยาบรรณของบริษัท และตัวแทน

คำอธิบาย

จรรยาบรรณ คือ มาตรการดูแลควบคุมตนเองที่ถูกบัญญัติขึ้นมาโดยมิใช่กฎหมาย แต่พันธกรณีของเอกสารนี้อาจเรียกร้องให้ตัวแทนต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมในระดับหนึ่งซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายในปัจจุบันได้กำหนดไว้ การไม่ปฏิบัติตามมิได้ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ ในทางแพ่ง

จรรยาบรรณนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างยุติธรรมในขอบเขต

จรรยาบรรณ

การขาย
การทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคในช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ที่ได้รับอนุญาตจาก บจก. อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขายต้องใช้การอธิบายรายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องต่อผู้บริโภค รวมทั้งจัดจำหน่ายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด

สินค้า
ผู้ขายจะขายผลิตภัณฑ์ของแท้จาก บจก. อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย) ที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ใช้งานได้ ไม่หมดอายุ

ผู้ขาย
บุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของระบบการจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องจาก บจก. อาร์เอ็นแอลเค สไตล์เนตต้า (ประเทศไทย)

ด้านกฎหมาย
บริษัทและตัวแทนจะดำเนินธุรกิจไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระบุพันธกรณีต่างๆ ทางกฎหมายไว้ในจรรยาบรรณนี้อีก

การปฏิบัติที่ต้องห้าม
ผู้ขายจะไม่ใช้กลยุทธ์การขายในรูปลักษณ์ที่ชวนให้เข้าใจผิด กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง ลวงล่อ หรือไม่ยุติธรรม และจะไม่กล่าวพาดพิงผู้อื่น รวมทั้งองค์กรใดๆ ให้เกิดความเสียหาย

การอธิบาย
การอธิบายคุณประโยชน์ วิธีใช้สินค้าที่ครบถ้วน และถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาสินค้า การบริการหลังการขาย และการส่งมอบสินค้า

การตอบคำถาม
ผู้ขายจะตอบคำถามของผู้บริโภคทุกคำถามเกี่ยวกับสินค้าและข้อเสนอโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบการขาย
เอกสารส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ จะไม่มีข้อความบรรยายรายละเอียด คุณสมบัติ หรือภาพประกอบของสินค้าที่ชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีลักษณะลวงล่อ และจะระบุชื่อ และที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือของผู้ขายไว้ด้วย

คำอวดอ้าง
บริษัทและผู้ขายจะไม่กล่าวคำอวดอ้างหรือคำยืนยันที่มิได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นความจริงในห้วงเวลาปัจจุบัน หรือคำกล่าวอ้างที่ล้าสมัยไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป คำกล่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่นำเสนอ หรือนำมาใช้ในลักษณะที่ชี้นำให้ ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด

การอ้างตัวเลขรายได้
บริษัทและผู้ขายจะไม่กล่าวอ้างตัวเลขยอดขาย ที่ผู้ขายทำได้หรือที่คาดว่าจะขายได้ โดยผิดไปจากความจริง ตัวเลขยอดขายหรือผลกำไรที่ผู้ขายทำได้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรวจสอบได้

สินค้าคงคลัง
บริษัทไม่มีนโยบายหรือสนับสนุน ให้ผู้ขายซื้อสินค้าคงคลังเก็บไว้ในจำนวนที่มากเกินสมควร ในการพิจารณาจำนวนสินค้าคงคลังที่เหมาะสมควรจะพิจารณาถึงปัจจัยต่อไปนี้ อาทิความสัมพันธ์ระหว่างยอดสินค้าคงคลังกับโอกาสที่เป็นไปได้จริงในการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวลักษณะทางการแข่งขันของสินค้า สถานการณ์ตลาด